Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – przeważająca ich część przeznaczona jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są na ogół niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, pół roku lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje niewielką część z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd niejednokrotnie posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.